Financiën

Op deze pagina treft u de verkorte balansopstelling per 31 december 2022 en de verkorte resultatenrekening over het jaar 2022 aan.

 

Verkorte balans per 31 december 2022:

ACTIVA

Inventaris                                         € 49

Overige vorderingen                    € 2000

Liquide middelen                          € 1727

                                                             ———-

Totaal                                                € 3776

                                                           ======

PASSIVA

Vermogen                                        € 994

Schulden op korte termijn        € 2782

                                                           ———-

Totaal                                               € 3776

                                                           ======

 

VERKORTE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2022

INKOMSTEN

Contributies                                     € 2000

Subsidie                                             € 4773

Bijdragen jubileumexcursie      € 4898

Overige bijdragen                          € 15988

                                                           ———-

Totaal inkomsten                         € 27659

                                                           =======

UITGAVEN

Kosten activiteiten en organisatie € 4741

Kosten jubileumexcursie                  € 4898

Entreegelden zwembad                     € 1000

Verzekeringen                                      € 741

Afschrijvingskosten                           € 163

Bijdragen aan derden                       € 20

Vergoedingen leidinggevenden    €12275

Kosten krant                                       € 661

Kosten bankverkeer                        € 440

Kosten huisvesting                          € 2720

                                                               ———

Totaal uitgaven                              € 27659

                                                           =======

 

 RECAPITULATIE

 

Totaal inkomsten                              € 27659

 

Totaal uitgaven                                 €27659 -/-

                                                           ————-

Saldo exploitatie                               €         0

                                                           =======

 

 Korte toelichting

 De inkomsten van De Klup bestaan uit:

 

  • Bijdragen van de deelnemers
  • Bijdrage van de gemeente Barneveld
  • Giften van particulieren
  • Giften van bedrijven en instanties

In het jaar 2022 is er vanwege Covid-19 over het eerste halfjaar GEEN contributie aan de deelnemers in rekening gebracht.

Jaarlijks overtreffen de uitgaven de inkomsten, dit mede vanwege het feit, dat er een coördinator in loondienst is.

Het jaarlijks exploitatietekort wordt echter aangezuiverd door een stichting in Barneveld die in de jaren 80 van de vorige eeuw een legaat ontvangen heeft. Dat legaat dient aangewend voor het “doen van goede werken” voor onze lichamelijke en/of verstandelijk gehandicapte medemens.

Het vermogen van Stichting De Klup is, zoals uit de balans per 31 december 2022 blijkt, gering. Dankzij de hiervoor vermelde jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten muteert het vermogen niet.