Financiën

Verkorte balans per 31 december 2021

 

ACTIVA

Inventaris                                                            €     212
Vooruitbetaalde kosten                                    €    642

Overige vorderingen                                         € 2000
Liquide middelen                                              €  4.576

Totaal                                                                   €  7.430

                                                                              ======

PASSIVA

Vermogen                                                            €    994
Schulden op korte termijn                              € 6.436

 Totaal                                                                  €  7.430

                                                                              =====

 

VERKORTE RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2021

 

INKOMSTEN:

Contributies                                                        €           –
Giften en donaties                                             €      886
Overige bijdragen                                               € 15.483

Totaal inkomsten                                               € 16.369

                                                                              ======

 

UITGAVEN

Kosten activiteiten en organisatie               €     2.565
Verzekeringen                                                 €           739
Afschrijvingskosten                                        €        163
Bijdragen aan derden                                     €          70
Vergoedingen leidinggevenden                    €  11.527
Kosten bankverkeer                                        €        425
Kosten krant                                                     €        730
Kosten huisvesting                                          €        150

Totaal uitgaven                                                    €   16.369

                                                                              =======

Recapitulatie

Totaal inkomsten                                               € 16.369
Totaal uitgaven                                                  € 16.369
Saldo exploitatie                                                  €           0