Financiën

Op deze pagina treft u de verkorte balansopstelling per 31 december 2021 en de verkorte resultatenrekening over het jaar 2021 aan.

 

Verkorte balans per 31 december 2021

ACTIVA

Inventaris                                                            €     212
Vooruitbetaalde kosten                                    €    642

Overige vorderingen                                         € 2000
Liquide middelen                                              €  4.576

Totaal                                                                   €  7.430

                                                                              ======

PASSIVA

Vermogen                                                            €    994
Schulden op korte termijn                              € 6.436

 Totaal                                                                  €  7.430

                                                                              =====

 

VERKORTE RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2021

 

INKOMSTEN:

Contributies                                                        €           –
Giften en donaties                                             €      886
Overige bijdragen                                               € 15.483

Totaal inkomsten                                               € 16.369

                                                                              ======

 

UITGAVEN

Kosten activiteiten en organisatie               €     2.565
Verzekeringen                                                 €           739
Afschrijvingskosten                                        €        163
Bijdragen aan derden                                     €          70
Vergoedingen leidinggevenden                    €  11.527
Kosten bankverkeer                                        €        425
Kosten krant                                                     €        730
Kosten huisvesting                                          €        150

Totaal uitgaven                                                    €   16.369

                                                                              =======

Recapitulatie

Totaal inkomsten                                               € 16.369
Totaal uitgaven                                                  € 16.369
Saldo exploitatie                                                  €           0

 

Korte toelichting

 De inkomsten van De Klup bestaan uit:

  • Bijdragen van de deelnemers
  • Bijdrage van de gemeente Barneveld
  • Giften van particulieren
  • Giften van bedrijven en instanties

In het jaar 2021 is er vanwege Covid-19 GEEN contributie aan de deelnemers in rekening gebracht.
Jaarlijks overtreffen de uitgaven de inkomsten, dit mede vanwege het feit, dat er een coördinator in loondienst is.

Het jaarlijks exploitatietekort wordt echter aangezuiverd door een stichting in Barneveld die in de jaren 80 van de vorige eeuw een legaat ontvangen heeft. Dat legaat dient aangewend voor het “doen van goede werken” voor onze lichamelijke en/of verstandelijk gehandicapte medemens.

Het vermogen van Stichting De Klup is, zoals uit de balans per 31 december 2021 blijkt, gering. Dankzij de hiervoor vermelde jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten muteert het vermogen niet.