Financiën

Verkorte balans per 31 december 2020

 

ACTIVA

Inventaris                                                            €     375
Vooruitbetaalde kosten                                    €      642
Liquide middelen                                              €  4.489

Totaal                                                                   €  5.507

                                                                              ======

PASSIVA

Vermogen                                                            €    994
Schulden op korte termijn                               € 4.513

 Totaal                                                                  €  5.507

                                                                              =====

 

VERKORTE RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2020

 

INKOMSTEN:

Contributies                                                        €           –
Giften en donaties                                             €      737
Overige bijdragen                                                           € 16.954

Totaal inkomsten                                               € 17.691

                                                                              ======

 

UITGAVEN

Kosten activiteiten en organisatie               €     3.514
Verzekeringen                                                 €        666
Afschrijvingskosten                                        €        163
Bijdragen aan derden                                     €          20
Vergoedingen leidinggevenden                    €  11.549
Entreegelden zwembad                                  €         –
Kosten bankverkeer                                        €        426
Kosten krant                                                     €        903
Kosten huisvesting                                          €        450

Totaal uitgaven                                                    €   17.691

                                                                              =======

Recapitulatie

Totaal inkomsten                                               € 17.691
Totaal uitgaven                                                  € 17.691
Saldo exploitatie                                                  €           0